Stadgar

§1

Obligatorisk närvaro.

§2

Frånvaro är endast tillåten då den kan styrkas med läkarintyg. Läkarintyg skall vara arrangören tillhanda senast fjorton (14) dagar före festens början.

§2a

Ogiltig frånvaro bestraffas med att förbrytaren får bjuda på champangefrukost på kommande fest. Champangefrukosten skall bestå av champange alternativt mousserande vin, jordgubbar, kaviar och kex.

§3

Mössan skall bäras till, från och under helgen. Överträdelse beivras och skall bestraffas som i §2.

§4

En hel helg skall avsättas för ändamålet. Anländande under fredagen.Aktivitet på lördagen. Hemresa på söndagen.

§4a

Arrangören äger rätt att bestämma när festen skall bliva av. Festen skall dock genomföras under sommarmånaderna, maj till september.

§4b

Festen måste utlysas minst två (2) månader i förväg.

§4c

Vill arrangören för kommande fest anordna den på annan tid an angiven i §4a måste detta utlysas minst sex (6) månader i förväg.

§5

Arrangören tillhandahåller mat och husrum. Detta bekostas dock av ekobyggaren själv. Arrangören äger själv rätt att bestämma när erfoderlig ersättning för mat och husrum skall insättas på dennes/dennas bankbok.

§5a

Alkoholhaltig dryck måste medföras av varje ekobyggare ominget annat anges av arrangören.

§5b

Vid minst ett tillfälle under helgen bör alkoholhaltig dryck inmundigas. Lägsta alkoholhalt 4,5 vol%

§6

Arrangören äger själv rätt att bestämma vilken aktivitet som skall bedrivas under helgen.

§7

Endast ekobyggare ur 1998 års avgångsklass äger rätt att deltaga och arrangera festligheterna.

§7a

Respektive måste medtagas på festen för övriga ekobyggares godkännande. Redan godkända respektive äger själva rätt att bestämma om de vill hedra festen med sin närvaro.

§7b

Nedanstående personer kan ej tituleras " Ekobyggare 1998" då de lämnat klassen i ett för tidigt skede. De bör dock ändå inbjudas till varje fest.Staffan Bolminger, Roger Gustavsson, Niklas Hallström, Andreas Halvarsson, Anders Ivarsson, Fredrik Karlsson, Peter Åhman.

§8

Som frivillig adressansvarig har utsetts Johan Sigvald. Denna skall av alla ekobyggare mottaga flyttkort vid varje flytt. Ekobyggnadsingenjör Sigvald måste alltid meddela övriga ekobyggare sin adress vid flytt.

§8a

Ny adressansvarig kan utses genom röstning / lottning då giltiga skäl föreligger.

§9

Arrangörsordningen bifogas som bilaga 1 (papperskopia). Turorningen har utsetta genom lottning utförd av ekobyggnadsingenjörerna Pokahontas och Katarina Hagberg. Kontrollant var instututionssekreterare Gertrud Nord.Lottningen skedde 98.06.06.

§10

Då en ekobyggnadsingenjör tvingas recirkuleras hedras denne med en minnesstund på kommande fest.

§10a

Då vederbörande av orsak angiven i §10 ej kan arrangera festlighetrna går turen automatiskt vidare till näste/nästa ekobyggnadsingejsör på turordningslistan.

§11

Då endast en ekobyggnadsingenjör ur 1998 års avgångsklass finnas kvar i livet kan festlighetrna ersättas med en hedrande minnesstund över forna ekobyggare.

§12

Under första festligheterna skall det tillverkas en ekologisk vandringspokal som skall medföras på alla festligheter.

Då §11 inträffar skall denna brännas under minnesstunden på hedrande plats.

§12a

Vid festmiddagen skall pokalen överlämnas till nästkommande arrangör.

§13

Ändringar i stadgarna skall beslutas enhälligt av ekobyggnadsingenjörerna under festlighetrna.